Το μυστήριο της βάπτισης βήμα – βήμα

μυστήριο της βάπτισης

Σας παραθέτουμε ένα ένα τα βήματα για την διαδικασία της βάπτισης.  Γιατί για όλους μας υπάρχει η πρώτη φορά που δεν είμαστε απλά καλεσμένοι σε μια βάπτιση.

Στρέφονται δυτικά (προς την είσοδο) και ρωτά ο ιερέας τον ανάδοχο 3 φορές:

 • Ιερέας: ” Ἀ­πο­τάσ­ση τῷ Σα­τα­νᾷ;  Καί πᾶ­σι τοῖς ἔρ­γοις αὐ­τοῦ;   Καί πά­ση τῇ λα­τρεί­ᾳ αὐ­τοῦ;  Καί πᾶ­σι τοῖς  ἀγ­γέ­λοις αὐ­τοῦ; Καί πά­ση τῇ πο­μπῇ αὐ­τοῦ;”
 • Και απαντά ο ανάδοχος: ” Ἀ­πο­τά­σσο­μαι.”

Ρωτά πάλι 3 τρεις φορές ο ιερέας:

 • Ιερέας: ” Ἀ­πε­τά­ξω τῷ Σα­τα­νᾷ; “
 • Ανάδοχος: ” Ἀ­πε­τα­ξά­μην”.
 • Ιερέας : ” Καί ἐμ­φύ­ση­σον, καί ἔ­μπτυ­σον αὐ­τῷ. “

Τότε ο ανάδοχος φυσά 3 φορές στον αέρα και φτύνει 3 φορές στο έδαφος.

Στρέφονται ανατολικά (προς το Ιερό) και ρωτά ο ιερέας 3 φορές :

 • Ιερέας:  “Συ­ντάσ­ση τῷ Χρι­στῷ;”
 • Ανάδοχος: “Συ­ντάσ­σο­μαι.”

Ρωτάει πάλι ο ιερέας 3 φορές  :

 • Ιερέας: ” Συ­νε­τά­ξω τῷ Χρι­στῷ; “
 • Ανάδοχος: “Συ­νε­τα­ξά­μην. “
 • Ιερέας : “Καί πι­στεύ­εις αὐ­τῷ; “
 • Ανάδοχος: ” Πι­στεύ­ω αὐ­τῷ ὡς Βα­σι­λεῖ καί Θε­ῷ.”

Τότε απαγγέλλει ο ανάδοχος το “Πιστεύω”. Ευτυχώς πλέον διαβάζοντας από μέσα – καλού κακού θα σας συμβουλεύαμε να το έχετε διαβάσει γιατί τα περισσότερα παιδιά αποφασίζουν να επεξεργαστούν το βιβλίο εκείνη την ώρα:

Πι­στεύ­ω εἰς ἕ­να Θε­όν, Πα­τέ­ρα, πα­ντο­κρά­το­ρα,
ποι­η­τήν οὐ­ρα­νοῦ καί γῆς, ὁ­ρα­τῶν τε πά­ντων καί ἀ­ο­ρά­των.
Καί εἰς ἕ­να Κύ­ρι­ον Ἰ­η­σοῦν Χρι­στόν, τόν Υἱ­όν τοῦ Θε­οῦ τόν μο­νο­γε­νῆ,
τόν ἐκ τοῦ Πα­τρός γεν­νη­θέ­ντα πρό πά­ντων τῶν αἰ­ώ­νων.

Φῶς ἐκ φω­τός, Θε­όν ἀ­λη­θι­νόν ἐκ Θε­οῦ ἀ­λη­θι­νοῦ, γεν­νη­θέ­ντα, οὐ ποι­η­θέ­ντα,
ὁ­μο­ού­σι­ον τῷ Πα­τρί, δι­᾽ οὗ τά πά­ντα ἐ­γέ­νε­το.
Τόν δι᾽ ἡ­μᾶς τούς ἀν­θρώ­πους καί δι­ά τήν ἡ­με­τέ­ραν σω­τη­ρί­αν κα­τελ­θό­ντα ἐκ τῶν οὐ­ρα­νῶν
καί σαρ­κω­θέ­ντα ἐκ Πνεύ­μα­τος ἁ­γί­ου καί Μα­ρί­ας τῆς Παρ­θέ­νου καί ἐ­ναν­θρω­πή­σα­ντα.

Σταυ­ρω­θέ­ντα τε ὑ­πέρ ἡ­μῶν ἐ­πί Πο­ντί­ου Πι­λά­του καί πα­θό­ντα καί τα­φέ­ντα.
Καί ἀ­να­στά­ντα τῇ τρί­τῃ ἡ­μέ­ρα, κα­τά τάς Γρα­φάς.
Καί ἀ­νελ­θό­ντα εἰς τούς οὐ­ρα­νούς καί κα­θε­ζό­με­νον ἐκ δε­ξι­ῶν τοῦ Πα­τρός.
Καί πά­λιν ἐρ­χό­με­νον με­τά δό­ξης κρῖ­ναι ζῶ­ντας καί νε­κρούς· οὗ τῆς βα­σι­λεί­ας
οὐκ ἔ­σται τέ­λος.
Καί εἰς τό Πνεῦ­μα τό ἅ­γι­ον, τό Κύ­ρι­ον, τό ζω­ο­ποι­όν, τό ἐκ τοῦ Πα­τρός ἐκ­πο­ρευ­ό­με­νον,
τό σύν Πα­τρί καί Υἱ­ῷ συ­μπρο­σκυ­νού­με­νον καί συν­δο­ξα­ζό­με­νον, τό λα­λῆ­σαν δι­ά τῶν προ­φη­τῶν.

Εἰς μί­αν, ἁ­γί­αν, κα­θο­λι­κήν καί ἀ­πο­στο­λι­κήν Ἐκ­κ­λη­σί­αν.
Ὁ­μο­λο­γῶ ἕν Βά­πτι­σμα εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν.
Προσ­δο­κῶ ἀ­νά­στα­σιν νε­κρῶν.
Καί ζω­ήν τοῦ μέλ­λο­ντος αἰ­ῶ­νος.
Ἀ­μήν.

Στη συνέχεια ρωτάει πάλι ο Ιερέας 3 τρεις φορές

 • Ιερέας: ” Συ­νε­τά­ξω τῷ Χρι­στῷ;”
 • Ανάδοχος : “Συ­νε­τα­ξά­μην. “

Μετά λέει ο Ιερέας:

 • Ιερέας : “Καί προ­σκύ­νη­σον αὐ­τῷ;”
 • Ανάδοχος: “Προ­σκυ­νῶ Πα­τέ­ρα, Υἱ­όν, καί Ἅ­γι­ον Πνεῦ­μα, Τρι­ά­δα ὁ­μο­ού­σι­ον καί ἀ­χώ­ρι­στον.”

Στην ευχή πού ακολουθεί, όταν ερωτηθεί από τον Ιερέα, ο ανάδοχος λέει καθαρά το όνομα του βαπτιζομένου. Η ευχή αυτή ονομάζεται ευχή ονοματοδοσίας.

Πλησιάζουν στην κολυμπήθρα.

Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι σταυρώνοντας τα 3 φορές.

Αλείφει το μωρό με λάδι και έπειτα δίνει και στον νονό να το αλείψει. Πρέπει να αλειφθεί όλο. Μην διστάσετε να λαδώσετε παντού.

Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδί ψηλά πάνω από την κολυμπήθρα και το βουτάει 3 φορές (πλήρης κατάδυση είναι το αποδεκτό) ψέλνοντας  “Βαπτίζεται ο δούλος (ή η δούλη) τού Θεού… εις το όνομα τού Πατρός και ου Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν”.

Μετά αφήνει το μωρό στην αγκαλιά του ανάδοχου (ο οποίος έχει μπροστά του στρωμένα λευκό σεντονάκι και πετσέτα).

Ο ιερέας σταυρώνει με άγιο μύρο το μωρό στο μέτωπο , στο στήθος , στα χέρια και στα πόδια λέγοντας σύντομες προσευχές .

Με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες από τα μαλλιά του παιδιού . Το παιδί ήθιστε να μην έχει κουρευτεί ποτέ πριν και αυτές οι τούφες να είναι οι πρώτες που κόβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί πρέπει να έχετε φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε την κολυμπήθρα.

Ύστερα ντύνουν το παιδί με λευκά ρούχα. Η εκκλησία αποδέχεται την ύπαρξη και άλλου χρώματος αρκεί να είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος η φορεσιά λευκή. Απαραίτητο θεωρείτε να είναι λευκά τα ρούχα που ακουμπούν κατάσαρκα το νεοφώτιστο (τα λαδόπανα).

Ο/Η  νονός/α  φορά στο πνευματικό πια παιδί του/της  τον σταυρό.

Ο ιερέας με τον ανάδοχο  κάνουν κύκλο γύρω από την κολυμπήθρα ψέλνοντας “Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε”, που σημαίνει “όσοι βαφτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, στολισθήκατε με τη χάρη του”.

Τέλος η μητέρα φιλάει το χέρι του ανάδοχου και παίρνει το παιδί στην αγκαλιά της .