Τι ισχύει για επίδομα τοκετού, γέννας στο σπίτι και εξωσωματική (εγκύκλιος)

Όπως κάνει γνωστό με εγκύκλιο του στους δικαιούχους του ο ΕΟΠΥΥ παρέχει μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παροχών υγείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς.

Σε περίπτωση τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου, ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη, καταβάλλεται, αντί μαιευτικής περίθαλψης, εφάπαξ χρηματική αποζημίωση ύψους 900€, 1.200€ για δίδυμη κύηση και 1.600€ για τρίδυμη κύηση.

Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
  2. υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Όπως σημειώνει η εγκύκλιος σε περίπτωση έμμεσου μέλους, η δήλωση θα συμπληρώνεται από τον άμεσα δικαιούχο ενώ απαιτείται και βεβαίωση της μαίας ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.

Τέλος, θα πρέπει να προσκομίζεται και απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος αυτής.

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσης σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες, ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού συμπληρωθεί τετράμηνο από την προηγούμενη προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για τις ασφαλισμένες που υποβάλλονται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψία και εμβρυομεταφορά) που διενεργείται σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς αποδίδεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο το ποσό των 352,16€, ενώ σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας (μόνο ωοληψία ή μόνο εμβρυομεταφορά) αποδίδεται το μισό του κρατικού τιμολογίου δηλαδή το ποσό των 176,08€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:

  • Απόφαση της Επιτροπής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης για τη διενέργεια αυτής.
  • Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει ότι η ασφαλισμένη υπεβλήθη σε εξωσωματική γονιμοποίηση, ποιες φάσεις αυτής πραγματοποιήθηκαν (ωοληψία και εμβρυομεταφορά), καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησης αυτών.
  • Εξοφλητική απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες φάσεις της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ωοληψία και εμβρυομεταφορά).

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ